Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

LAATOKAN PUOLUSTUKSEN PERINNEYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Rekisteröinnin yhteydessä 23.10.2012 vahvistetut säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Laatokan Puolustuksen Perinneyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Parikkalan kunta.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Laatokan maanpuolustuksen perinteiden vaaliminen sekä yleisen maanpuolustushengen edistäminen
 • Laatokan historian, luontoarvojen ja kulttuurin tunnetuksi teko

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää Laatokan veteraaneille, heidän omaisilleen, jälkeläisilleen ja ystävilleen sekä kaikille Laatokan puolustuksen perinteistä kiinnostuneille avoimia valistus-, virkistys- ja juhlatilaisuuksia
 • kerää ja taltioi Laatokan puolustukseen liittyvää perinneaineistoa
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • osallistuu Parikkalan Sikoharjulla olevan sankarihaudan ja Laatokan puolustajien muistomerkin kunnossapitoon
 • pitää yhteyttä Puolustusvoimiin Laatokan perinneasioissa
 • pitää yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien yhteisöjen kanssa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä,
 • hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä
 • saavuttaa nimiinsä muita oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

 

Toiminnalleen yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaiset luvat.

 

3 § Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyviä, hyvämaineisia henkilöitä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

 

Yhdistys pitää yllä jäsenrekisteriä.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi sen pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän on kahtena vuotena peräkkäin jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummaltakin henkilöryhmältä päättää vuosikokous.

 

6 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä neljästä  (4) kuuteen (6) jäsentä, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen niin päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään touko - syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta jäsenille jaetulla tai postitetulla kirjeellä tai sähköisellä tietovälineellä niiden jäsenten osalta, jotka ovat ilmoittaneet sellaisen yhteysvälineekseen.

 

11 § Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 6. esitetään tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi
 9. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
 10. valitaan yksi toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

©2020 Perinneyhdistys - suntuubi.com